Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w dniu 31 maja 2017 roku okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży objęto nieruchomości niezabudowane położone w Krzepicach, oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 2306/13 o pow. 0,0653 ha, 2306/14 o pow. 0,0693 ha i 2306/15 o pow. 0,0695 ha.

Z dniem 12 12 lipca 2017 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami).

 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050. 315.2017

Burmistrza Krzepic

z dnia 30 maja 2017 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr XLVI/373/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowane położone w Krzepicach opisane w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 31 maja 2017 roku do 12 lica 2017 roku.

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach oraz zostaje zamieszczony na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Planowania

Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.315.2017

Burmistrza Krzepicach

z dnia 30 maja 2017 roku

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza w drugiej linii zabudowy przy projektowanej drodze wewnętrznej, zapisaną w ewidencji gruntów jako działka nr 2306/13 o powierzchni 0,0653 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038211/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową

Nieruchomość położona jest przy projektowanej, nieurządzonej drodze wewnętrznej, uzbrojonej w siec kanalizacji sanitarnej. Pozostałe media tj. sieć energetyczna i sieć wodociągowa, dostępne są w odległości ok. 50 m od granicy działki.

Wartość nieruchomości wynosi 33.000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 7.590,00 zł.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza w drugiej linii zabudowy przy projektowanej drodze wewnętrznej, zapisaną w ewidencji gruntów jako działka nr 2306/14 o powierzchni 0,0693 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038211/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową

Nieruchomość położona jest przy projektowanej, nieurządzonej drodze wewnętrznej, uzbrojonej w siec kanalizacji sanitarnej. Pozostałe media tj. sieć energetyczna i sieć wodociągowa, dostępne są w odległości ok. 50 m od granicy działki.

Wartość nieruchomości wynosi 35.000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 8.050,00 zł.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza w drugiej linii zabudowy przy projektowanej drodze wewnętrznej, zapisaną w ewidencji gruntów jako działka nr 2306/15 o powierzchni 0,0695 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038211/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową

Nieruchomość położona jest przy projektowanej, nieurządzonej drodze wewnętrznej, uzbrojonej w siec kanalizacji sanitarnej. Pozostałe media tj. sieć energetyczna i sieć wodociągowa, dostępne są w odległości ok. 50 m od granicy działki.

Wartość nieruchomości wynosi 35.000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 8.050,00 zł.

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 12 lipca 2017 roku.

 

 

Wersja XML