Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej

Strona archiwalna

 

Krzepice, 21 sierpnia 2017 roku

GKR.6733.005.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2017 roku na wniosek firmy Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk, ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biała Podlaska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzepice; w ulicy Praga i Sosnowa, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych ewidencyjnie jako nr: 2311 i 307 obręb Krzepice; 717/1, 721 i 720 obręb Dankowice.

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Wersja XML