Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.343.2017

Burmistrza Krzepic

z dnia 20 września 2017

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność

Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 5/I/2001 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ulicy Krakowskiej i Solnej w Krzepicach.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemcy lokal mieszkalny opisany w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 20 września 2017 roku do 02 listopada 2017 roku.

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach oraz zostaje zamieszczony na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl i www.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.343.2017

Burmistrza Krzepicach

z dnia 20 września 2017 roku

 

Wykaz

nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemcy, lokal mieszkalny Nr 3 o pow. użytkowej 37,70 m2 znajdujący się na parterze dwukondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego, położonego w Krzepicach przy ulicy Krakowskiej 3, składający się z: pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 4,2 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 520/10000 cz. i udziałem w gruncie tj. działce nr 1501/1 o pow. 0,1022 ha wynoszącym 520/10000 cz.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, i teletechniczną.

Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Kw. Nr CZ2C 00033395/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Wartość lokalu mieszkalnego wraz z częściami przynależnymi wynosi: – 37 220,00 złotych

Wartość udziału w gruncie – 3.280,00 złotych

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 02 listopada 2017 roku.

 

Wersja XML