Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)

Przetargi odbędą się w dniu 25 października 2017 roku, którymi objęto sprzedaż następujących nieruchomości:

Przetarg nr I – godz. 10.00 Nieruchomość niezabudowana położona w Krzepicach, zapisana w ewidencji gruntów jako działka nr 2306/13 o powierzchni 0,0653 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038211/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przedmiotowa nieruchomość jest zakrzaczona.

Położona jest przy nie urządzonej drodze wewnętrznej uzbrojonej w sieć kanalizacyjną. Dostęp do sieci wodociągowej ok. 50 m.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami.

Cena wywoławcza – 33.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 7.590,00 zł.

Wadium – 5.000,00 zł.

Przetarg nr II – godz. 10.20 Nieruchomość niezabudowana położona w Krzepicach, zapisana w ewidencji gruntów jako działka nr 2306/14 o powierzchni 0,0693 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038211/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przedmiotowa nieruchomość jest zakrzaczona.

Położona jest przy nie urządzonej drodze wewnętrznej uzbrojonej w sieć kanalizacyjną. Dostęp do sieci wodociągowej ok. 50 m.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami.

W tylnej części działki przebiega linia napowietrzna 15 kV, od której obowiązuje strefa bezpieczeństwa 6 m (zakaz budowy obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi).

Cena wywoławcza – 35.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 8.050,00 zł.

Wadium – 5.000,00 zł.

Przetarg nr III – godz. 10.40 Nieruchomość niezabudowana położona w Krzepicach, zapisana w ewidencji gruntów jako działka nr 2306/15 o powierzchni 0,0695 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038211/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przedmiotowa nieruchomość jest zakrzaczona.

Położona jest przy nie urządzonej drodze wewnętrznej uzbrojonej w sieć kanalizacyjną. Dostęp do sieci wodociągowej ok. 50 m.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami.

W tylnej części działki przebiega linia napowietrzna 15 kV, od której obowiązuje strefa bezpieczeństwa 6 m (zakaz budowy obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi).

Cena wywoławcza – 35.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 8.050,00 zł.

Wadium – 5.000,00 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002” do dnia 20 października 2017 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, iż zapoznali się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości i warunkami nieruchomości oraz regulaminu przetargu i je akceptują.

Przetargi odbędą się w drodze publicznej licytacji w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, odrębnie dla każdej z oferowanych do sprzedaży działek, przeprowadzonym zgodnie z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.345.2017 Burmistrza Krzepic z dnia 20 września 2017 roku.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach – pok. Nr 11, tel. 34 317-51-72 wewn. 31.

 

Wersja XML