Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krzepic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 266/5, 266/8, 266/10, 266/12 i 266/13 o łącznej powierzchni 6,1405 ha, opisanej w księdze wieczystej Kw. Nr CZ2C/00017436/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przeznaczona do dzierżawy nieruchomość stanowi grunty leśne o łącznej powierzchni 5,7602 ha oraz drogi dojazdowe o łącznej powierzchni 0,3803 ha.

Ustanawia się służebność przejazdu przez działki nr 266/8 i 266/12, będącymi drogami dojazdowymi do działki nr 266/7 i 266/11

Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ciężarami.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 15.000,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 3450 - rocznie

Wadium w wysokości 2. 500,00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10 listopada 2017 roku.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego należnego za 2017 rok.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, iż zapoznali się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości i regulaminem przetargu i je akceptują.

Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji, zgodnie z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.337.2017 Burmistrza Krzepic z dnia 17 sierpnia 2017 roku.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy dzierżawy ponosi Dzierżawca.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 września 2017 roku.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu i projektem umowy dzierżawy nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice – pok. Nr 11, tel. (34) 317-51-72 wewn. 31.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

 

Wersja XML