Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050. 351.2017

Burmistrza Krzepic

z dnia 16 października 2017 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 30.276.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 lat nieruchomość położoną w Krzepicach (obręb ewidencyjny Kuków) przy ulicy Kuków 30, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 186 o pow. 1,0687 ha, zabudowaną budynkiem szkoły o pow. użytkowej 658,37 m2, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą Nr CZ2C/00032622/8.

Przeznaczona do dzierżawy nieruchomość w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice oznaczona jest symbolem U, dla którego ustalono przeznaczenie teren zabudowy usługowej

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 6.000,00 złotych plus należny podatek VAT wg stawki 23% tj. 1.380,00 złotych, łącznie brutto 7.380,00 złotych, w stosunku miesięcznym

Wysokość czynszu będzie aktualizowana raz w roku do 15 marca każdego roku dzierżawy, wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 17 października do 07 listopada 2017 roku.

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach oraz zostaje zamieszczony na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl i www.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML