Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.352.2017

Burmistrza Krzepic

z dnia 16 października 2017 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 13.133.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Krzepice, położoną w Krzepicach przy ulicy Chopina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2763/4 o pow. 0,0708 ha, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą CZ2C/00031266/7.

§ 2. W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do 29 listopada 2017 roku.

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.352.2017

Burmistrza Krzepic z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcze nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Krzepic podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

L.p.

Nr działki

Położenie

działki

Właściciel,

Nr księgi wieczystej

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Rodzaj

zbycia

Cena nieruchomości (netto)

1

2763/4

Krzepice przy ulicy Chopina

Gmina Krzepice

CZ2C/00031266/7

Działka położona jest przy drodze gminnej, asfaltowej, uzbrojona jest w sieć, elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową. Na działce znajduje się sklep ogrodniczy, stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności

Brak planu miejscowego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z usługami

 

Sprzedaż

w drodze

przetargu

 

 

41.000 zł.

 

Wywieszono na tablicy w dniu 17 października 2017 roku

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

 

Wersja XML