Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice

Burmistrz Krzepic ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie dotyczącym dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice, planowanej do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii. Deklaracje wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

 

Nabór trwać będzie od 27 listopada do 15 grudnia 2017 r.

 

Zasady udzielania dofinansowania określa Zarządzenie nr 0050.365.2017 Burmistrza Krzepic z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice, planowanej do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 (RPO WŚ) Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii.

 

W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje.


 

W przypadku instalacji fotowoltaicznych do deklaracji uczestnictwa należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zużycie energii elektrycznej w 2016 r.

 

Uczestnik nie może posiadać jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań związanych z własnością / współwłasnością nieruchomości w stosunku do Gminy Krzepice, a w szczególności zobowiązań podatkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wodę i ścieki, adiacenckiej, renty planistycznej i innych, wg stanu na dzień złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pokoju nr 11.

PDFPlakat informacyjny.pdf
PDFBroszura.pdf
PDFZarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice.pdf

PDFDeklaracja mieszkańca - instalacja fotowoltaiczna.pdf
PDFDeklaracja mieszkańca - kolektory słoneczne.pdf
 

Wersja XML