Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.

PDFUchwała nr 1.001.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf
PDFUchwała nr 1.002.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf
PDFUchwała nr 1.003.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała nr 1.004.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDFUchwała nr 1.005.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów , Handlu i Usług.pdf
PDFUchwała nr 1.006.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty,Kultury,Sportu,Turystyki,Zdrowia.pdf
PDFUchwała nr 1.007.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.pdf
PDFUchwała nr 1.008.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.pdf
PDFUchwała nr 2.009.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.pdf

PDFUchwała nr 2.010.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obniżenia podatku rolnego.pdf

PDFUchwała nr 2.011.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 2.012.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów.pdf
PDFUchwała nr 2.014.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf
PDFUchwała nr 2.015.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statusu Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 3.016.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku.pdf
PDFUchwała nr 3.017.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 3.018.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 3.019.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice 2019-2026.pdf
PDFUchwała nr 3.020.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 3.021.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 3.022.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf
PDFUchwała nr 3.023.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy ZOZ w Kłobucku.pdf
PDFUchwała nr 3.024.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 3.025.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie poboru zobowiązania pieniężnego podatków w drodze inkasa i ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów.pdf
PDFUchwała nr 3.026.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. podatków od środków transportowych na 2019 rok.pdf
 

 

 

PDFUchwała nr 33.313.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza.pdf
PDFUchwała nr 33.314.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków z rozliczenia podatku od towarów i usług.pdf
PDFUchwała nr 33.315.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat instrumentem płatniczym.pdf
PDFUchwała nr 33.316.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. poborów zobowiązań pieniężnych w drodze inkasa.pdf
PDFUchwała nr 33.317.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf
PDFUchwała nr 33.318.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 33.319.2018 z 20 lutego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf
PDFUchwała nr 33.320.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu, oraz spłatę kredytów.pdf
PDFUchwała nr 33.321.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody.pdf
PDFUchwała nr 33.322.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Programu Profilaktyki Alkoholowej.pdf
PDFUchwała nr 33.323.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała nr 33.324.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf
PDFUchwała nr 33.325.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
PDFUchwała nr 33.326.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych.pdf
PDFUchwała nr 33.327.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisjii rewizyjnej na 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr 33.328.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.pdf
PDFUchwała nr 34.329.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 34.330.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała nr 34.331.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf
PDFUchwała nr 34.332.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf
PDFUchwała nr 34.333.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf
PDFUchwała nr 34.334.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Krzepicach.pdf
PDFUchwała nr 34.335.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.pdf
PDFUchwała nr 34.336.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi wyborcze.pdf
PDFUchwała nr 34.337.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania.pdf
PDFUchwała nr 34.338.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie Programu Opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf
PDFUchwała nr 34.339.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 34.340.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 34.341.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 34.342.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 34.343.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała nr 35.344.2018 z 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE.pdf
PDFUchwała nr 36.345.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFUchwała nr 36.346.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.pdf
PDFUchwała nr 36.347.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf
PDFUchwała nr 36.348.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dot. rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK.pdf
PDFUchwała nr 36.349.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dot. sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf
PDFUchwała nr 36.350.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji do opracowania zmian Statutu.pdf
PDFUchwała nr 36.351.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.pdf
PDFUchwała nr 36.352.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic.pdf
PDFUchwała nr 36.353.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 36.354.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętych granicami KSSE.pdf
PDFUchwała nr 36.355.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.pdf
PDFUchwała nr 37.356.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 37.357.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała nr 37.358.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 37.359.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie sposobu i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr 37.360.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała nr 37.361.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty.pdf
PDFUchwała nr 38.362.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok.pdf
PDFUchwała nr 38.363.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2017 rok.pdf
PDFUchwała nr 38.364.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf
PDFUchwała nr 38.365.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 38.366.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf
PDFUchwała nr 38.367.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała nr 38.368.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.pdf
PDFUchwała nr 39.369.2018 z 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała nr 39.370.2018 z 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 26.240.2017 RM Krzepice z 21.02.2017 w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf
PDFUchwała nr 40.371.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFUchwała nr 40.372.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFUchwała nr 40.373.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf
PDFUchwała nr 40.374.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na działania ze środków pochodzących z UE.pdf
PDFUchwała nr 40.375.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.pdf
PDFUchwała nr 40.376.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. podziału gminy na okręgi wyborcze.pdf
PDFUchwała nr 40.377.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. podziału Gminy Krzepice na obwody głosowania.pdf
PDFUchwała nr 40.378.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach.pdf
PDFUchwała nr 40.379.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.pdf
PDFUchwała nr 40.380.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie ustalenia max. liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDFUchwała nr 40.381.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała nr 40.382.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 40.383.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydłużenie umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała nr 40.384.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr 40.385.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.pdf
PDFUchwała nr 40.386.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.pdf
PDFUchwała nr 40.387.2018 z 11 września 2018 w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finasowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf
PDFUchwała nr 41.388.2018 z 21 września 2018r w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf
PDFUchwała nr 41.389.2018 z 21 wrzesnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 40.374.2018 RM w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.pdf
PDFUchwała nr 42.390.2018 z 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy..pdf
PDFUchwała nr 42.3912018 z 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała nr 42.392.2018 z 18 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 42.393.2018 z 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr 42.394.2018 z 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu.pdf
 

Wersja XML