Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 Zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf
Dokumentacja projektowa:

ZIPPROJEKT BUDOWLANY.zip
ZIPDECYZJE I UZGODNIENIA.zip
PDFDecyzja na lokalizacje kanalizacji w drodze gminnej.pdf
PDFDecyzja na lokalizację kanalizacji w drodze powiatowej.pdf
PDFUzgodnienie przejscia trasy kanalizacji przez rzeki Liswarta i Pankówka.pdf

ZIPPROJKET WYKONAWCZY.zip

PDFGeotechniczne warunki posadowienia kanalizacji sanitarnej.pdf

ZIPPROJEKT BUDOWLANY REMONTU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.zip
ZIPPROJEKT WYKONAWCZY REMONTU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.zip
Przedmiary robót:
PDFprzedmiar robót budowa kanalizacji.pdf
PDFPrzedmiar robót - uzupełnienie.PDF
PDFprzedmiar robót remont przepompowni w ul. Kuźniczka.pdf
STWiORB

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
Informacja:
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.PDF
 

Wersja XML