Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo

Krzepice, 27 marca 2018 roku

GKR.6733.001.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) z a w i a d a m, że w dniu na wniosek Gminy Krzepice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 639027S – ul. Rolnicza w Krzepicach, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 3011/3 i 1720/3 położonych w Krzepicach.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od dnia sporządzenia obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11 można się zapoznać z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

Wersja XML