Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.437.2018

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 28 maja 2018 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr 36.355.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieokreślony lokalu użytkowego

zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeznacza się do wynajęcia w drodze przetargu lokal użytkowy opisany
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl

 

§3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ustala się od dnia 29 maja 2018 roku do dnia
18 czerwca 2018 roku.

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

O. Chęcińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.437.2018

Burmistrza Krzepic

z dnia 28 maja 2018 roku

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Przeznacza się do wynajęcia na czas nieokreślony lokal użytkowy znajdujący się w budynku wielolokalowym położonym przy ul. Oleskiej 246, 42-161 Starokrzepice.

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 652/2 opisanej w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C /00041189/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 94 m2 .

3. Opis przedmiotu najmu: Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń oraz budynku gospodarczego.

4. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.

5. Wysokość opłaty z tytułu najmu: 13,00 zł netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi umowami.

6. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.

Zmiana wysokości czynszu najmu dokonywana będzie w formie aneksu do umowy.

7. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości : ustala się od 29 maja 2018 do 18 czerwca 2018 roku.

 

O. Chęcińska

Wersja XML