Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

      Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Gminę Krzepice, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 13 zlokalizowany jest na terenie składowiska odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego

Godziny otwarcia:

sobota - od 8.00 do 12.00

 

     Poza wyznaczonymi terminami zbiórki właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych selektywnie zebrane na terenie nieruchomości zamieszkałej, prawidłowo posegregowane odpady komunalne:

- chemikalia i opakowania po nich (detergenty zawierające substancje niebezpieczne, środki czyszczące, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne),

- środki ochrony roślin i opakowania po nich i opakowania po nawozach chemicznych,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć itp.,

- urządzenia zawierające freony,

- przepracowane oleje i tłuszcze,

- przeterminowane lekarstwa,

- baterie i akumulatory,

- zużyte opony,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

 

        Odpady budowlane i rozbiórkowe nie są objęte systemem zbiórki odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Właściciel nieruchomości pozbywa się tego rodzaju odpadów we własnym zakresie i na własny koszt korzystając z usług podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na tego typu działalność lub może przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady budowlano – remontowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych tj. papa, azbest, wełna mineralna.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac świadczonych przez firmę na rzecz właściciela nieruchomości muszą zostać zagospodarowane przez tego przedsiębiorcę.


 

Wersja XML