Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila

Strona archiwalna

 

           

                     ZARZĄDZENIE  NR 0050.488.2018

           Burmistrza Krzepic

z dnia 18 września 2018 roku

w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zmianami) w wykonaniu uchwał: Nr 40.384.2018; Nr 40.385.2018; Nr 40.386.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Krzepice

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Krzepice, położone w Krzepicach, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr 2468/12 o pow. 0,0051 ha obręb 0001 Krzepice, nr 2468/13 o pow. 0,0039 ha obręb 0001 Krzepice, nr 2468/14 o pow. 0,0100 ha obręb 0001 Krzepice, dla których Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą  CZ2C/00043259/2.

§ 2. W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się  do 31 października 2018 roku.

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 2  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Planowania      Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFWykaz do sprzedaży krzepice, ul. Generała Fieldora-Nila.pdf
         

Wersja XML