Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.

K O M U N I K A T

 

Zasady umieszczania plakatów wyborczych w pasach dróg gminnych.

 

 

Burmistrz Krzepic sprawujący funkcję zarządcy dróg gminnych położonych na terenie Gminy Krzepice informuje, że w pasach dróg gminnych umieszczanie plakatów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego i wniesienie określonej uchwałą Rady Miejskiej opłaty. Zgoda właściciela lub zarządcy obiektu o której mowa w art. 110 ustawy Kodeks Wyborczy, nie zwalnia od uzyskania wymienionej wyżej decyzji administracyjnej. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza w drodze administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty. Plakaty wyborcze umieszczone w pasie drogowym bez wymaganej decyzji administracyjnej powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego będą usuwane z pasa drogowego.

 

 

Krzepice dnia 3.10.2018

 

Wersja XML