Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Strona archiwalna

 

Krzepice, 03 października 2018 roku

GKR.6730.064.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek Pani Malwiny Zielińskiej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch hal magazynowych produktów rolnych i leśnych, hali składowania i segregacji produktów rolnych i leśnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie własnego ujęcia (studni), stawu ziemnego kopanego zasilanego wodami gruntowymi, zbiornika bezodpływowego na ścieki komunalne, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 3012/15 i 3012/16, położonej w Krzepicach.

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

Wersja XML