Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Krzepice, 09 listopada 2018 roku

 

GKR.6730.071.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy

 

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami)  zawiadamia się,  że na wniosek Pana Józefa Lazarka zostało wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Małej Elektrowni Wodnej i przepławki dla ryb przy jazie ruchomym w km 36+750 rzeki Liswarty, zlokalizowanego na nieruchomości zapisanej ewidencyjnie jako działki nr 1219, 1220, 1156, 1155/1, 1157/3, 1158/1, 1159/1, położonej w m. Krzepice, obręb Kuźniczka.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML