Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 3.2018

Obrady rozpoczęto 2018-12-28 o godz. 08:03:23, a zakończono o godz. 10:33:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Tomasz Rakowski
 7. Bożena Kozak
 8. Ryszard Wolak
 9. Barbara Pilarz
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (08:03:00)


2. Wybór Sekretarza obrad. (08:04:00)

Zgłoszono radną Marlenę Brodziak na Sekretarza obrad.

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad (08:06:00)

Wyniki imienne:


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (08:07:00)


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r. (08:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (08:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz

Głosowanie nad uchwałą nr 3.016.2018 (08:14:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024 (08:15:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.017.2018 (08:18:00)

Wyniki imienne:


6. Projekt budżetu gminy na 2019 rok. (08:19:00)

       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem (08:19:00)

       b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (08:28:00)

       c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady, (08:41:00)

       d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (08:45:00)

Głosowanie nad autopoprawką Burmistrza do uchwały budżetowej (08:49:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad wnioskami z posiedzenia Komisji Budżetu wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji (08:51:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad wnioskami Komisji Budżetu bez zmian do uchwały budżetowej (08:53:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad Dz.851, rozdz.85154 przedstawione przez Skarbnika w celu dostosowania uchwały budżetowej do wydatków uchwały Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (08:58:00)

Wyniki imienne:

       e. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. (09:09:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.018.2018 (09:09:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026. (09:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (09:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Tomasz Rakowski

Głosowanie nad uchwałą nr 3.019.2018 (09:16:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. (09:16:00)

Głosowanie nad wnioskami Komisji Budżetu (09:18:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 3.020.2018 (09:20:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. (09:20:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.021.2018 (09:22:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (09:22:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.022.2018 (09:28:00)

Wyniki imienne:


11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. (09:28:00)

Zgłoszono radnego Romana Kudelskiego

Głosowanie nad kandydaturą radnego Romana Kudelskiego (09:30:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 3.023.2018 (09:30:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok. (09:31:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.024.2018 (09:31:00)

Wyniki imienne:


13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku. (09:31:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.025.2018 (09:33:00)

Wyniki imienne:


14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019. (09:34:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.026.2018 (09:36:00)

Wyniki imienne:


15. Sprawozdania, informacje: (09:36:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 do 28 grudnia 2018 roku. (09:36:00)


16. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (09:57:00)


17. Zamknięcie obrad. (10:33:00)


Zakończono sesję (10:33:16)

Wersja XML