Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"

Krzepice, 07 stycznia 2019 roku

GKR.6733.001.2019

                                                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, 2096 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 27 grudnia 2018 roku  na wniosek Land Investment Spółki z o.o., ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu teleinformatycznego transmisji danych „INT_99030_Starokrzepice” w miejscowości Starokrzepice, Gmina Krzepice, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid.  683 położonej w Starokrzepicach.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Krzepic

Wersja XML