Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088

Krzepice, 23 stycznia 2019 roku

GKR.6733.001.2019

                                                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096 ze zmianami) z a w i a d a m i a   s i ę, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „EL-LUX” mgr inż. Łukasz Trzepizur, Szarlejka, ul. Łukasiewicza 52, 42-130 Wręczyca Wielka, działającego w imieniu Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, aleja Armii Krajowej 5 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Starokrzepice 3” wraz z włączeniem do sieci SN i Nn. Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transformatorowej S-088”, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.  1139/18, 499/7, 665/1, 681, 685/2, 687, 685/1, 688/1 obręb Starokrzepice.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Krzepic

Wersja XML