Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie trzeciego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Krzepic ogłasza, że w dniu 05 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części korytarza o pow. 3 m² między Biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego położonego w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej 13 z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą, która nie będzie zakłócać ani utrudniać pracy funkcjonującym w budynku podmiotom użyteczności publicznej i urzędowi miejskiemu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo akceptacji rodzaju działalności gospodarczej i projektu zagospodarowania przestrzeni użytkowej.

Dzierżawca we własnym zakresie dokona adaptacji wydzierżawionej powierzchni użytkowej poprzez jej wydzielenie i wyposażenie zgodnie z zatwierdzonym przez Wydzierżawiającego projektem.

Dzierżawca po zakończonym okresie dzierżawy zobowiązany będzie do doprowadzenia powierzchni użytkowej do stanu istniejącego na dzień przekazania.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi w stosunku miesięcznym 350,00 zł + podatek VAT.

 

Wadium : 1000,00 złotych

 

Przystępujący do przetargu winien w chwili rozpoczęcia przetargu okazać dowód wpłacenia wadium.

Wadium należy wpłacać do kasy tut. Urzędu lub przelewem na konto BS Krzepice

09 8250 0003 2100 0000 0042 0002 do dnia 01 marca 2019 roku.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę części korytarza.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie określonym przez Urząd Miejski w Krzepicach.

 

Informacje dot. powyższego lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pokoju nr 11, tel. /034/317-51-72 wew. 31

 

 

 

Krzepice, dnia 30 stycznia 2019 roku.