Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.

PDFUchwała nr 14.119.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice .........pdf
PDFUchwała nr 14.118.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6.065.209 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 14.117.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 14.116.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez rodziców uczniów, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach oraz mieszkańców Krzepic.pdf
PDFUchwała nr 14.115.2019 w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.pdf
PDFUchwała nr 14.114.2019 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.pdf
PDFUchwała nr 14.113.2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowtych na rok 2020.pdf
PDFUchwała nr 14.112.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf
PDFUchwała nr 14.111.2019 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.pdf
PDFUchwała nr 14.110.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 13.109.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi...pdf
PDFUchwała nr 13.108.2019 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFUchwała nr 13.107.2019 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa ....pdf
PDFUchwała nr 13.106.2019 w sprawie podatku od środkó transportowych na rok 2020.pdf
PDFUchwała nr 13.105.2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2020 roku.pdf
PDFUchwała nr 13.104.2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf
PDFUchwała nr 13.103.2019 z 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na 2019-2027.pdf
PDFUchwała nr 13.102.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r..pdf
PDFUchwała nr 13.101.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r..pdf
PDFUchwała nr 12.100.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia...pdf
PDFUchwała Nr 12.099.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFUchwała nr 11.098.2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów....pdf
PDFUchwała nr 11.097.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

PDFUchwała nr 10.096.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 9.097.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 czerwca 2015 roku....pdf
PDFUchwała nr 10.095.2019 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach powiatowych nr S2032, S2033.pdf
PDFUchwała nr 10.094.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.....pdf
PDFUchwała nr 10.093.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 3.020.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 roku ......pdf
PDFUchwała nr 10.092.2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Krzepice na lata 2019-2026.pdf
PDFUchwała nr 10.091.2019 w sprawie zmian w budzecie gmin y Krzepice w 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 10.090.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 10.089.2019 w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki....pdf

PDFUchwała nr 10.088.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 9.087.2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krzepice na lata 2019-2023.pdf
PDFUchwała nr 9.086.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy .....pdf
PDFUchwała nr 9.085.2019 w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku na lata 2019-2023.pdf
PDFUchwała nr 9.084.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr 9.083.2019 w sprawie statutu gminy.pdf
PDFUchwała nr 9.082.2019 w sprawie zarządzenia ponownych uzupełniających wyborów do Zarządu Osiedla Krzepice Stare Miasto.pdf
PDFUchwała nr 9.081.2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 9.080.2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli.pdf
PDFUchwała nr 9.079.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026.pdf
PDFUchwała nr 9.078.2019 w sprawie przekazania środkó dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf
PDFUchwała nr 9.077.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 9.076.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

PDFUchwała nr 8.075.2019 z 2 sierpnia 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 7.074.2019 z 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf
PDFUchwała nr 7.073.2019 z 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf
PDFUchwała nr 7.072.2019 z 25 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr 7.071.2019 z 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr 7.070.2019 z 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf
PDFUchwała nr 6.069.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.pdf
PDFUchwała nr 6.068.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia statutów osiedli i sołectw.pdf
PDFUchwała nr 6.067.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie statutu gminy.pdf
PDFUchwała nr 6.066.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr 6.065.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 6.064.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 6.063.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy.pdf
PDFUchwała nr 6.062.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 6.061.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddz. przedszkolnych.pdf
PDFUchwała nr 6.060.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 6.059.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.pdf
PDFUchwała nr 6.058.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. poboru zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.pdf
PDFUchwała nr 6.057.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 6.056.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. metody ustalenia opłaty za odpady komunalne.pdf

PDFUchwała nr 6.055.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf
PDFUchwała nr 6.054.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w uchwałach.pdf
PDFUchwała nr 6.053.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w uchwałach.pdf

PDFUchwała nr 5.052.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie stanowiska dot. przywrócenia województwa częstochowskiego.pdf
PDFUchwała nr 5.051.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFUchwała nr 5.050.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała nr 5.049.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała nr 5.048.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 5.047.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
PDFUchwała nr 5.046.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 5.045.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych.pdf
PDFUchwała nr 5.044.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFUchwała nr 5.043.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu kłobuckiego w 2019 roku.pdf

PDFUchwała nr 5.042.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zaciągnięcia przez Gminę Krzepice kredytu.pdf

PDFUchwała nr 5.041.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 5.040.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFUchwała nr 5.039.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Andersa.pdf

PDFUchwała nr 4.038.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 4.37.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach.pdf
PDFUchwała nr 4.036.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała nr 4.035.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest.pdf
PDFUchwała nr 4.034.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf
PDFUchwała nr 4.033.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 4.032.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. podatku od środków transportowych na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 4.031.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 4.030.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych.pdf
PDFUchwała nr 4.029.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice na spłatę wcześniejszych zobowiązań.pdf
PDFUchwała nr 4.028.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie deficytu budżetu Gminy w 2019 roku.pdf

PDFUchwała nr 4.027.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza.pdf

 

Wersja XML