Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 4.2019

Obrady rozpoczęto 2019-01-29 o godz. 15:03:33, a zakończono o godz. 16:57:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Bożena Kozak
 4. Ryszard Wolak
 5. Barbara Pilarz
 6. Mariusz Droś
 7. Damian Pilarz
 8. Mariusz Trawiński
 9. Czesława Dudek
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska
 12. Marlena Brodziak
 13. Roman Kudelski


1. Otwarcie obrad. (15:03:00)


2. Wybór Sekretarza obrad. (15:05:00)

Zgłoszono radną Alicję Chęcińską na Sekretarza obrad.

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad. (15:07:00)

Wyniki imienne:


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:08:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka


4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza (15:20:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.027.2019 (15:22:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzepice w 2019 roku (15:22:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.028.2019 (15:26:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (15:27:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.029.2019 (15:30:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych (15:30:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.030.2019 (15:35:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku (15:35:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.031.2019 (15:38:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok (15:38:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.032.2019 (15:41:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r. (15:41:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.033.2019 (15:45:00)

Wyniki imienne:


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26.240.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług, zmienionej uchwałą Nr 39.370.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku (15:46:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.034.2019 (15:51:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice (15:51:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.035.2019 (15:59:00)

Wyniki imienne:


13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 40.381.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (15:59:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.036.2019 (16:03:00)

Wyniki imienne:


14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach (16:03:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.037.2019 (16:07:00)

Wyniki imienne:


15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok. (16:07:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.038.2019 (16:08:00)

Wyniki imienne:


16. Sprawozdania, informacje: (16:09:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 grudnia 2018 do 29 stycznia 2019 . (16:09:00)


17. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (16:37:00)


18. Zamknięcie obrad. (16:57:00)


Zakończono sesję (16:57:49)

Wersja XML