Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.045.2019

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 06 marca 2019 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr 27.252.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Przeznacza się do wynajęcia pomieszczenie o pow. 9,83 m2 znajdujące się na pierwszym pietrze budynku szkoły, położonego w Dankowicach Drugich 30, z przeznaczeniem na siedzibę Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobą Niepełnosprawnym.

Czynsz najmu ustala się w wysokości 200,00 złotych plus podatek VAT w wysokości 23% w stosunku rocznym.

 

§2.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

 

§3.

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ustala się od dnia 06 marca 2019 roku do dnia 27 marca 2019 r.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

I.W.

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr0050.045.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 06 marca 2019 roku

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

 

Przeznacza się do wynajęcia na okres 5 lat lokal użytkowy znajdujący się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Dankowicach Drugich 30, 42-160 Krzepice.

 

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym w Dankowicach Drugich 30, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 906, obręb Dankowice opisanej w księdze wieczystej Nr CZ2C /00040568/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 9,83 m2.

3. Opis przedmiotu najmu: Lokal użytkowy zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku szkoły.

4. Termin zagospodarowania: od dnia obowiązywania najmu.

5. Wysokość opłaty z tytułu najmu: Czynsz za wynajem lokalu ustala się na kwotę 200 zł netto w stosunku rocznym.

Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi umowami.

6. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.

Zmiana wysokości czynszu najmu dokonywana będzie w formie aneksu do umowy.

7. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: ustala się od 06 marca 2019 do 27 marca 2019 roku.

 

I.W.

Wersja XML