Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji regazyfikacji LNG

Krzepice, 08 marca 2019 roku

GKR.6733.003.2019

                                                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096 ze zmianami) z a w i a d a m i a   s i ę, że na wniosek Pana Andrzeja Wita, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz z stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę o nr ewid.  315/1 obręb Krzepice.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Wersja XML