Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.

Strona archiwalna

 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha, zapisanej ewidencyjnie jako działki nr 3055/45 i 3055/46 o pow. 11,6906 ha, w skład której wchodzą następujące użytki rolne: Ł IV – 10,5516 ha i R IV a – 1,1390 ha opisanej w księdze wieczystej Kw. Nr CZ2C/00032610/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 2.950,00 złotych rocznie
Wadium w wysokości 500,00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2015 roku o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11 marca 2015 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego należnego za 2015 rok.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów
Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, iż zapoznali się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości i warunkami nieruchomości i je akceptują.
Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, zgodnie z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.026.2015 Burmistrza Krzepic z dnia 09 lutego 2015 roku.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice – pok. Nr 11, tel. (34) 317-51-72 wewn. 31.
Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy dzierżawy ponosi Dzierżawca.

Burmistrz
Krystian Kotynia


Krzepice, 09 lutego 2015 roku
Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Chęcińska
Data wytworzenia: 2015-02-09

 

Wersja XML