Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 5.2019

Obrady rozpoczęto 2019-04-10 o godz. 15:03:07, a zakończono o godz. 19:25:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Damian Pilarz
 11. Mariusz Trawiński
 12. Czesława Dudek
 13. Marian Rutkowski
 14. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:03:00)

zmiana porządku obrad dodanie pkt 17 (15:06:00)

Wyniki imienne:

Porządek obrad po zmianie (15:09:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (15:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka


2. Wybór Sekretarza obrad. (15:12:00)

Zgłoszono  kandydaturę radnego Mariusza Drosia na sekretarza obrad.

Głosowanie nad kandydaturą na sekretarza obrad (15:12:00)

Wyniki imienne:


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:13:00)


4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Andersa w Krzepicach (15:47:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.039.2019 (15:50:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (15:51:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.040.2019 (16:43:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 (16:44:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.041.2019 (16:56:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4.029.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29.01.2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (16:58:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.042.2019 (17:15:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku (17:16:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.043.2019 (17:18:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (17:18:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.044.2019 (17:20:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach (17:21:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.045.2019 (17:26:00)

Wyniki imienne:


11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Krzepice (17:26:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.046.2019 (17:28:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2019 roku (17:28:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.047.2019 (17:31:00)

Wyniki imienne:


13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice (17:31:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.048.2019 (17:33:00)

Wyniki imienne:


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy (17:33:00)

Głosowanie nad uchwałą 5.049.2019 (17:42:00)

Wyniki imienne:


15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krzepice (17:42:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.050.2019 (17:47:00)

Wyniki imienne:


16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3.020.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (17:48:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.051.2019 (17:50:00)

Wyniki imienne:


17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego (17:50:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5,052.2019 (18:06:00)

Wyniki imienne:


18. Sprawozdania, informacje: (18:06:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 stycznia do 10 kwietnia 2019 (18:06:00)


19. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (18:33:00)


20. Zamknięcie obrad. (19:25:00)


Zakończono sesję (19:25:21)

Wersja XML