Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Krzepic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2015 roku o godz. 9.00

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi w stosunku miesięcznym 12,00 zł za 1 m² + podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium w wysokości 200,00 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 6 marca 2015 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
Wadium może być wniesione w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za wynajęcie lokalu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.
Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.
Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, zgodnie z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.027.2015 Burmistrza Krzepic z dnia 09 lutego 2015 roku.
Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy najmu ponosi Najemca.

Informacje dot. powyższego lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pokoju nr 11, tel. (034)317-51-72 wew. 31

Burmistrz
Krystian Kotynia

Krzepice, dnia 09 lutego 2015 roku.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Staniszewska
Data wytworzenia: 2015-02-09

Wersja XML