Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Krzepic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
Lokal mieszkalny składa się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu piecowe.
Sprzedaż następuje wraz z częściami przynależnymi tj. piwnicą nr 0.2 o pow. użytkowej 7,87 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 869/10000 cz. i udziałem w gruncie wynoszącym 869/10000 cz. tj. działce nr 1503 o powierzchni 0,0714 ha.
Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C/00033387/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.
Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ciężarami.

Cena wywoławcza – 51 130,00 złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku o godz. 10.00, w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 9.000,00 złotych do dnia 16 marca 2015 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów
Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.
Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22 stycznia 2015 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice – pok. Nr 11, tel.34 317-51-72 wewn. 31.

Burmistrz Krzepic
Krystian Kotynia

Krzepice, 13 lutego 2015 roku

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Chęcińska
Data wytworzenia: 2015-02-13

 

Wersja XML