Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH

                                                                                                     BURMISTRZ KRZEPIC

                                                                                                       OGŁASZA  NABÓR
                                                                                              NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
                                                                                KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA 
                                                                                        POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
                                                                                                   
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie wyższe,
b) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy  z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.  zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r.w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. 2012r. poz. 1081)
c) 5 letni staż pracy w tym minimum 3 lata pracy w pomocy społecznej,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) obywatelstwo polskie,
f) nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów  dotyczących samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych,  rachunkowości, finansów publicznych, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz procedur postępowania względem dłużników alimentacyjnych,
b) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
c) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
d) umiejętności organizacyjno -  menadżerskie
e) samodzielność,
f) komunikatywność,
g) kreatywność,
h) umiejętność obsługi komputera w tym programów środowiska MS Windows

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2. Organizacja pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach,
3. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka,
4. Wydawanie i podpisywanie w imieniu Burmistrza, zgodnie z upoważnieniami,decyzji administracyjnych w sprawach należących
     do  zakresu działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krzepicach
5. Współdziałanie z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym,
6. Przygotowywanie planów finansowych,
7. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
8. Rozpoznawanie i ocena potrzeb pomocy społecznej, sporządzanie
     bilansu potrzeb i środków na obszarze działania Ośrodka z uwzględnieniem   
     kierunków   i zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
9. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną  
    przyznanym  na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja  
    celowa na wykonanie zadań zleconych gminie,
10. Wspieranie działalności  podmiotów działających w zakresie pomocy  
       społecznej,
11. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek  Miejsko – Gminnego  
       Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.

4. Warunki pracy:
Wymiar czasu pracy:  1 etat
Miejsce pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach
Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, stanowisko kierownicze

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
 oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty:
a)   życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b)   list motywacyjny,
c)   kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie oraz specjalizację z zakresu organizacji
      pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy  z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
      (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.  zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
      z dnia 26 września 2012r.w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
      (Dz. U. 2012r. poz. 1081).
d)   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
e)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w  
      biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25),
f)    posiadane referencje,
g)   pisemna koncepcja funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krzepicach,
h)   oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na  
      stanowisku Kierownika MGOPS
i)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
      lub umyślne przestępstwa skarbowe.


   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach,
  ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do 21 lipca 2014 roku
 z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach”
 oraz imię i nazwisko kandydata wraz z adresem do korespondencji. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową,
decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne
 lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne  określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach (www.bip.krzepice.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Częstochowskiej  13 .


     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
 (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458)"
oraz podpisane własnoręcznym podpisem.

 

Podmiot udostępniający: BURMISTRZ KRZEPIC - KRYSTIAN KOTYNIA
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: IZABELA GMYREK
Data wytworzenia: 11-07-2014
Wersja XML