Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa

Krzepice, dnia 24 czerwca 2019 r.

GKR.6733.002.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123, w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

postanawia się

podjąć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dróg gminnych nr 69001S, 639047S, 639048S, 639049S – wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza, na dz. ew. nr 2311, 2355/1, 2355/2, 2355/3, 2355/4, 2360, 2407, 2466, 2510, 2529, 3590, 3591, 3605, 3606 , 3607/1 i 3607/2.

uzasadnienie

W dniu 18 marca 2019 r. na wniosek Firmy „TOM” Tomasz Banaśkiewicz z siedzibą: ul. Focha 72/74 m. 13, 42-200 Częstochowa reprezentującej Gminę Krzepice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dróg gminnych nr 69001S, 639047S, 639048S, 639049S – wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza, na dz. ew. nr 2311, 2355/1, 2355/2, 2355/3, 2355/4, 2360, 2407, 2466, 2510, 2529, 3590, 3591, 3605, 3606, 3607/1 i 3607/2.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 71), wnioskowana inwestycja należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ze względu na brak prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia tut. organ zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia w/w ostatecznej decyzji.

W dniu 21 czerwca 2019 roku r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, w związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie podejmuje się
z Urzędu.

Mając na względzie ustanie przyczyny zawieszenia postępowania postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Wersja XML