Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE

Krzepice, 26 czerwca 2019 r.

                                                                            

OGŁOSZENIE

Burmistrza Krzepic

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

 

         Na  podstawie  art. 17 pkt  9  ustawy z   dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami), art. 39  ust. 1  ustawy  z  dnia  3    października 2008 roku  o  udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami),  w  związku  z  uchwałą  Rady  Miejskiej  w Krzepicach Nr 6.068.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać  się w  dniach  od 10 lipca 2019 roku  do 09 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, w pokoju Nr  11 w godzinach od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie   się  w  dniu  23  lipca  2019  roku  o  godz.  15:00   w  Domu  Kultury w Krzepicach  przy ulicy Częstochowskiej 24, o godzinie 1500.

Zgodnie  z   art.  18  ust. 1    ustawy  z  dnia  27  marca  2003 roku  o    planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krzepic, adres: Urząd Miasta w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawienie nie  jest  prowadzone.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Krzepic.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

 

Wersja XML