Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG

Krzepice, 27 czerwca 2019 roku

GKR.6730.028.2019

                                                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096 ze zmianami) z a w i a d a m i a   s i ę, że w dniu 17 czerwca 2019 roku na wniosek Pana Grzegorza Boreckiego działającego w imieniu firmy CRYOGAS M&T POLAND S.A. zostało wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na nieruchomości zapisanej ewidencyjnie jako działka nr 153/2, położonej w m. Krzepice, obręb Kuźniczka.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

 

 

 

 

 

Wersja XML