Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.108.2019)

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Nr 0050.108.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami)
w wykonaniu uchwały Nr 6.065.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, położoną
w Krzepicach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3010/52 o pow. 0,1000 ha stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00031906/6.

§ 2

W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 06 września 2019 roku.

§ 4

Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.108.2019

Burmistrza Krzepic z dnia 24 lipca 2019 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Krzepic na podstawie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

L.p.

Nr działki

Pow.
 w ha

Położenie działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości

Uwagi

 

1

 

3010/52

 

0,1000 ha

 

Krzepice, przy ul. Częstochowskiej

 

CZ2C/00031906/6

Będąca przedmiotem sprzedaży działka stanowiła drogę wewnętrzną do obsługi przylegających działek, ponieważ ulica Częstochowska posiadała status drogi krajowej i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na indywidualne zjazdy z drogi krajowej z poszczególnych działek. Z chwilą wybudowania obwodnicy miasta Krzepice, ul. Częstochowska stała się drogą gminną, na którą zjazd z każdej przylegającej nieruchomości nie stanowi problemu. W związku z tym przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna na potrzeby drogi wewnętrznej. Nabyciem nieruchomości nie były zainteresowane inne osoby, w tym inni właściciele działek przyległych.
Ponadto działka ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Na nieruchomości ustanawia się na rzecz Gminy Krzepice służebność polegającą na korzystaniu z obciążonej nieruchomości w celu usuwania awarii, wykonywaniu konserwacji
 i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej biegnących w zbywanej działce oznaczonej jako nr 3010/52.


Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzepice zatwierdzonym uchwałą nr 07.040.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 marca 2011 r. nieruchomość przeznaczona jest pod drogę dojazdową, symbol w planie 1KD

 

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej
 nr 3010/13

 

32 700,00 zł plus podatek Vat wg stawki 23%

 

Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego
 i opłaty sądowej

 
Wersja XML