Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Nr 0050.109.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
w drodze zamiany

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami)
w wykonaniu uchwały Nr 6.066.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną, położoną  w Krzepicach, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00031906/6, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3010/51 o powierzchni 0,0622 ha.

§ 2

W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 06 września 2019 roku.

§ 4

Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.109.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 lipca 2019 roku

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną, położoną
  w Krzepicach w rejonie ulicy Częstochowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3010/51 o powierzchni 0,0622 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr CZ2C/00031906/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
  w Kłobucku
  .

Wartość nieruchomości wynosi 20 500,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 4 715,00 złotych

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 06 września 2019 roku.

 

Wersja XML