Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 9.2019

Obrady rozpoczęto 2019-08-13 o godz. 15:02:31, a zakończono o godz. 19:22:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Damian Pilarz
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:02:00)


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:04:00)


3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (2 uchwały) (15:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie nad uchwałą nr 9.076.2019 (15:34:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 9.077.2019 (15:42:00)

Wyniki imienne:


4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (15:42:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.078.2019 (15:44:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 (15:45:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.079.2019 (16:18:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli (16:18:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.080.2019 (16:21:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice (16:21:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.081.2019 (16:51:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych uzupełniających wyborów do Zarządu Osiedla Krzepice "Stare Miasto" (16:52:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.082.2019 (16:56:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy (17:07:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.083.2019 (17:22:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (17:23:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.084.2019 (17:54:00)

Wyniki imienne:


11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku na lata 2019-2023 (17:54:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.085.2019 (17:59:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (17:59:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.086.2019 (18:04:00)

Wyniki imienne:


13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krzepice na lata 2019-2023 (18:04:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 9.087.2019 (18:08:00)

Wyniki imienne:


14. Sprawozdania, informacje: (18:08:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 25 czerwca do 12 sierpnia 2019 roku (18:08:00)


15. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (18:45:00)


16. Zamknięcie obrad. (19:21:00)


Zakończono sesję (19:22:04)

Wersja XML