Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 10.2019

Obrady rozpoczęto 2019-09-24 o godz. 15:02:57, a zakończono o godz. 19:31:28 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:02:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:06:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie nad zmianami do porządku obrad (15:07:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie porządku obrad z poprawkami (15:08:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (15:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:09:00)


3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice (15:14:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 10.088.2019 (15:32:00)

Wyniki imienne:


4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice (15:32:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 10.089.2019 (15:36:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (15:37:00)

Wniosek aby kwota 6.000 zł pozostała w Dz. 700 (16:50:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 10.090.2019 (16:53:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 10.091.2019 (16:58:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 (16:58:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 10.092.2019 (17:15:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3.020.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr 5.051.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku (17:15:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 10.093.2019 (17:23:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (17:36:00)

Nastąpiła zmiana quorum (18:06:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Damian Pilarz

Głosowanie nad uchwałą Nr 10.094.2019 (18:08:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwał w sprawie przystanków komunikacyjnych (dwie uchwały) (18:09:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 10.095.2019 (18:15:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą Nr 10.096.2019 (18:19:00)

Wyniki imienne:


10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzepice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku. (18:19:00)


11. Sprawozdania, informacje: (18:33:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 14 sierpnia do 24 września 2019 roku (18:33:00)


12. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (19:05:00)


13. Zamknięcie obrad. (19:31:00)


Zakończono sesję (19:31:28)

Wersja XML