Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w Krzepicach, w drugiej linii zabudowy ulicy Księdza Muznerowskiego.

Przetargi odbędą się w dniu 27 listopada 2019 roku w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, którymi objęto sprzedaż następujących nieruchomości:

Przetarg nr I – godz. 9:00

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej. Najbliższe media znajdują się w ulicy Jasnej,
do której przylega przedmiotowa nieruchomość. Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka może być zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym w niezbędną infrastrukturę.

Cena wywoławcza – 48.500,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23%, tj. 11.155,00 złotych

Wadium wynosi 5,000,00 złotych

Przetarg nr II – godz. 9:45

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej. Nieruchomość nie jest urządzona w żadne media. Najbliższe dostępne media znajdują się w odległości ok. 30 m. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka może być zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym w niezbędną infrastrukturę.

Cena wywoławcza – 48.400,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23%, tj. 11.132,00 złotych

Wadium wynosi 5,000,00 złotych

Przetarg nr III – godz.: 10:30

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej. Nieruchomość nie jest urządzona w żadne media. Najbliższe dostępne media znajdują się w odległości ok. 50 m. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka może być zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym w niezbędną infrastrukturę.

Cena wywoławcza – 48.200,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23%, tj. 11.086,00 złotych

Wadium wynosi 5,000,00 złotych

 

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami – brak wpisów w księdze wieczystej.

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, do dnia 22 listopada 2019 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002”.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej netto, w wysokości ustalonej w regulaminie przetargu.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwiania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, pok. nr 11, tel. (34) 317-51-72 wew. 31.

 

Krzepice, 23 października 2019 roku

E. Wydmuch

Wersja XML