Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 120 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) prosi o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej gminy obwieszczenia w terminie od 5.11.2019 r. do 15.11.2019 r.

Obwieszczenie:

PDFwooś.442.2.2019.EJ.8 -obw o dokumentacji_zawiadomienie.(302550_436102).pdf
 

 

Wersja XML