Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej S-302 "Zajączki Szarki" wraz z przebudową linii SN i nN"

Krzepice, 14 listopada 2019 roku

GKR.6733.007.2019

                                                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096 ze zmianami) z a w i a d a m i a   s i ę, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „EL-LUX” mgr inż. Łukasz Trzepizur, Szarlejka, ul. Łukasiewicza 52, 42-130 Wręczyca Wielka, działającego w imieniu Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie, przy ul. Armii Krajowej 5, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „budowie słupowej stacji transformatorowej S-302 „Zajączki Szarki” wraz z przebudową linii SN i nN”, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid. 53, 116/1, 222/1, 222/2, 223, 221, 220, 115/5, 116/2, 104/2, 105/2, 109/2, 130/2, 131/2, 132/2, 133/6 i 134/2 w m. Szarki obręb Szarki.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Wersja XML