Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 13.2019

Obrady rozpoczęto 2019-11-26 o godz. 15:02:17, a zakończono o godz. 18:18:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Damian Pilarz
 11. Mariusz Trawiński
 12. Czesława Dudek
 13. Marian Rutkowski
 14. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:02:00)


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r. (2 uchwały) (16:00:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.101.2019 (16:09:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.102.2019 (16:11:00)

Wyniki imienne:


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 (16:11:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.103.2019 (16:15:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (16:15:00)

Głosowanie wniosku z posiedzenia Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej zmiana stawki od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z kwoty 17,10zł  na 17,50 zł.  (16:24:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.104.2019 (16:28:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2020 roku (16:28:00)

Głosowanie wniosku z Komisji Budżetu  zmiana kwoty z 34,00 zł na 36,00 zł. (16:40:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.105.2019 (16:41:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2020. (16:42:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.106.2019 (16:47:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2020 roku. (16:47:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.107.2019 (16:53:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso (17:06:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.108.2019 (17:11:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (17:11:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 13.109.2019 (17:13:00)

Wyniki imienne:


11. Sprawozdania, informacje: (17:13:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 listopada do 26 listopada 2019 roku. (17:13:00)


12. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (17:40:00)


13. Zamknięcie obrad. (18:18:00)


Zakończono sesję (18:18:37)

Wersja XML