Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.

 

NR XVI/167/2003z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. (DOC0167.doc)

 

NR XVI/166/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. (DOC0166.doc)

NR XVI/165/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. (DOC0165.doc)

NR XVI/164/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Krzepice. (DOC0164.doc)

NR XVI/163/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice. (DOC0163.doc)

NR XVI/162/ 2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice. (DOC0162.doc)

NR XVI/161/ 2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice. (DOC0161.doc)

NR XVI/160/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice. (DOC0160.doc)

NR XVI/159/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie podjęcia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej oraz zasad i sposobu dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji inwestycji. (DOC0159.doc)

NR XVI/158/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Zajączkach II. (DOC0158.doc)

NR XVI/157/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Zajączkach I (DOC0157.doc)

Nr XVI/156/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok. (DOC0156.doc)

NR XVI/155/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy KRZEPICE w 2003r.  (DOC0155.doc)

NR XVI/154/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/134/2003 z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004. (DOC0154.doc)

NR XV/153/2003 z dnia 09 grudnia 2003 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. (DOC0153.doc)

NR XV/152/2003 dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starokrzepicach (DOC0152.doc)

NR XV/151/2003 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach II. (DOC0151.doc)

NR XV/150/2003 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach. (DOC0150.doc)

NR XIV/149/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (DOC0149.doc)

NR XIV/148/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie zwrotu wydatków na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum. (DOC0148.doc)

NR XIV/ 147/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. (DOC0147.doc)

Nr XIV/146/2003 z dnia 03 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy. (DOC0146.doc)

NR XIV/ 145/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 76/VII/97 z dnia 26 listopada 1997 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne. (DOC0145.doc)

NR XIV/144/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach. (DOC0144.doc)

NR XIV/143/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 75/VII/97 z dnia 26 listopada 1997 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. (DOC0143.doc)

NR XIV/ 142/ 2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (DOC0142.doc)

NR XIV/141/ 2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie dopłaty w 2004 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług. (DOC0141.doc)

NR XIV/140/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. (DOC0140.doc)

NR XIV/139/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wskazania inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia. (DOC0139.doc)

Nr XIV/138/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2004 rok. (DOC0138.doc)

NR XIV/137/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. (DOC0137.doc)

NR XIV/136/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2004r. (DOC0136.doc)

Nr XIV/135/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów na 2004 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych. (DOC0135.doc)

NR XIV/134/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004. (DOC0134.doc)

NR XIV/133/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy KRZEPICE w 2003r. (DOC0133.doc)

NR XIV/132/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2003 roku. (DOC0132.doc)

NR XIV/131/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika. (DOC0131.doc)

NR XIII/130/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia dla miasta i gminy Krzepice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. (DOC0130.doc)

NR XIII/129/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. (DOC0129.doc)

NR XIII/128/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. (DOC0128.doc)

NR XIII/127/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego. (DOC0127.doc)

NR XIII/126/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zajączki Drugie. (DOC0126.doc)

NR XIII/125/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Krzepicach. (DOC0125.doc)

NR XIII/124/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (DOC0124.doc)

NR XIII/ 123/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/115/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (DOC0123.doc)

NR XIII/122/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zwolnienia od opłaty za dokonanie zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. (DOC0122.doc)

NR XIII/121/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok. (DOC0121.doc)

NR XIII/120/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2003 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie podjęcia inwestycji – przebudowa (modernizacja) drogi gminnej ul. Broniewskiego w Krzepicach. (DOC0120.doc)

Nr XIII/119/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2003 roku. (DOC0119.doc)

NR XIII/118/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika. (DOC0018.doc)

NR XIII/117/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników. (DOC0117.doc)

NR XI/ 116/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zmiany statutu Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego. (DOC0116.doc)

NR XI/115/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (DOC0115.doc)

NR XI/114/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Krzepicach. (DOC0114.doc)

NR XI/113/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Starokrzepice. (DOC0113.doc)

Nr XI/112/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/103/2003 w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska. (DOC0112.doc)

NR XI/111/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. (DOC0111.doc)

NR XI/110/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie podjęcia realizacji inwestycji – pn. budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Polna, Dzielna, Kazimierza Wielkiego, Ogrodowa, Ciasna, Krótka, Przechodnia w Krzepicach. (DOC0110.doc)

NR XI/109/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie podjęcia inwestycji – budowa drogi gminnej w miejscowości Stanki. (DOC0109.doc)

NR XI/108/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie podjęcia inwestycji – przebudowa (modernizacja) drogi gminnej ul. Broniewskiego w Krzepicach. (DOC0108.doc)

NR XI/107/2003 z dnia 12 września 2003r. sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003roku.  (DOC0107 .doc)

NR XI/106/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzepicach. (DOC0106.doc)

NR XI/105/2003 z dnia 12 września 2003r.w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2003 roku. (DOC0105.doc)

NR X/104/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji do współpracy z zespołem zadaniowym do spraw rozwoju lokalnego. (DOC0104.doc)

NR X/103/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska. (DOC0103.doc) Gminny Program Ochrony Środowiska.

NR X/102/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.  (DOC0102.doc)

NR X/101/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice. (DOC0101.doc)

NR X/100/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.  (DOC0100.doc)

NR X/99/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice. (DOC0099.doc)

NR X/98/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice. (DOC0098.doc)

NR X/97/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na korzystanie z herbu Miasta Krzepice. (DOC0097.doc)

NR X/96/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu. (DOC0096.doc)

NR X/95/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla miasta i gminy Krzepice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. (DOC0095.doc)

NR X/94/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku. (DOC0094.doc)

NR X/93/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku celem dofinansowania remontu elewacji Szpitala Rejonowego w Krzepicach. (DOC0093.doc)

NR X/92/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 12/II/2000 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy. (DOC0092.doc)

NR X/91/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2003 roku. (DOC0091.doc)

NR X/90/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie skargi Pana Jana Zawadzkiego. (DOC0090.doc)

Nr IX/89/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli i Sołectw Miasta i Gminy Krzepice. (DOC0089.doc)

NR IX/88/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice. (DOC0088.doc)

NR IX/87/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. (DOC0087.doc)

Nr IX/86/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i ustaleniu zasad sprzedaży budynku komunalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny przy ulicy M.C. Skłodowskiej 3 w Krzepicach. (DOC0086.doc)

Nr IX/85/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. (DOC0085.doc)

NR IX/84/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 rokuw sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji. (DOC0084.doc)

NR IX/83/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu. (DOC0083.doc)

Nr IX/82/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z programu SAPARD na budowę drogi gminnej w Osiedlu "Dąbrowa" w Krzepicach. (DOC0082.doc)

Nr IX/81/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków MENiS na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krzepicach. (DOC0081.doc)

Nr IX/80/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w ulicy Kuków w Krzepicach. (DOC0080.doc)

NR IX/79/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2003. (DOC0079.doc)

NR IX/78/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Krzepice za rok 2002. (DOC0078.doc)

Nr VIII/77/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Krzepice przy udziale środków SAPARD. (DOC0077.doc)

NR VIII/76/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2003 roku. (DOC0076.doc)

NR VII/75/2003 z dnia 5 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/65/2003 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Krzepice przy udziale środków SAPARD. (DOC0075.doc)

NR VII/74/2003 z dnia 5 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2003 roku. (DOC0074.doc)

NR VII/73/2003 z dnia 5 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/2003 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kuków w Krzepicach. (DOC0073.doc)

Nr VI/72/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. (DOC0072 .doc)

NR VI/71/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. (DOC0071.doc)

NR VI/70/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie współpracy z ukraińską gminą Otynija. (DOC0070.doc)

NR VI/69/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzepice. (DOC0069.doc)

NR VI/68/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15/V/90 o utworzeniu sołectw i dzielnic miejskich. (DOC0068.doc)

NR VI/67/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie współdziałania Miasta i Gminy Krzepice z Gminą Lipie w zakresie sprzedaży wody. (DOC0067.doc)

NR IV/66/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie warunków przyjęcia ścieków sanitarnych z Gminy Rudniki do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta i Gminy Krzepice. (DOC0066.doc)

Nr VI/65/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Krzepice przy udziale środków SAPARD. (DOC0065.doc)

NR VI/64/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kuków w Krzepicach. (DOC0064.doc)

NR VI/63/2003 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/45/2003 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 roku. (DOC0063.doc)

NR VI/62/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 r. (DOC0062 .doc)

NR VI/61/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2003 roku. (DOC0061.doc)

NR VI/60/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie skargi Pana Jana Zawadzkiego. (DOC0060.doc)

NR VI/59/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika. (DOC0059 .doc)

NR V/58/2003 z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzepicach. (DOC0058 .doc)

Nr IV/57/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnienia z przetargu, ustalenia odszkodowania i zawarcia ugody w celu uchylenia sporu. (DOC0057.doc)

NR IV/56/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice. (DOC0056.doc)

NR IV/55/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. (DOC0055.doc)

Nr IV/54/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice. (DOC0054.doc)

Nr IV/53/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice. (DOC0053.doc)

NR IV/52/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie podjęcia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej oraz zasad i sposobu dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji inwestycji. (DOC0052.doc)

Nr IV/51/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2003r. (DOC0051.doc)

Nr IV/50/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XI/2001 z dnia 22.11.2001 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wskazania inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia. (DOC0050.doc)

NR IV/49/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska w Krzepicach. (DOC0049.doc)

NR IV/48/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr 53/V/2000 z dnia 17 lipca 2000 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach. (DOC0048.doc)

Nr IV/47/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2002 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2003 r. (DOC0047.doc)

NR IV/46/2003 z dnia 27 stycznia 2003 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy KRZEPICE w 2003 r. (DOC0046.doc)

Nr IV/45/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 roku. (DOC0045.doc)

Nr IV/44/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach. (DOC0044.doc)

NR IV/43/2003 z dnia 27 stycznia 2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkołach i Przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krzepice. (DOC0043.doc)

NR IV/42/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnego. (DOC0042.doc)

NR IV/41/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r w sprawie powołania Komisji do opracowania zmian Statutu. (DOC0041.doc)

Nr IV/40/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i dzielnicach. (DOC0040.doc)

NR IV/39/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku. w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika. (DOC0039.doc)

NR III/38/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 8/I/02 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. (DOC0038.doc)

NR III/37/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 7/I/02 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. (DOC0037.doc)

NR III/36/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/I/02 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. (DOC0036.doc)

UCHWAŁA NR III/35/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/I/02 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. (DOC0035.doc)

NR III/34/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr 4/I/02 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług. (DOC0034.doc)

NR III/33/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. (DOC0033.doc)

NR III/32/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach. (DOC0032.doc)

NR III/31/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy KRZEPICE w 2002r. (DOC0031.doc)

NR III/30/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XII/2001 z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2002r. zmienionej uchwałą Nr116/XV/2002r. i 158/XVII/02 Rady Miejskiej
(DOC0030.doc)
NR III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2003. (DOC0029.doc)

NR III/28/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003. (DOC0028.doc)

NR II/27/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Stanki. (DOC0027.doc)

NR II/26/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Zajączki Drugie. (DOC0026.doc)

NR II/ 25/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Zajączki Pierwsze. (DOC0025.doc)

NR II/24/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Podłęże Królewskie. (DOC0024.doc)

NR II/23/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Lutrowskie. (DOC0023.doc)

NR II/22/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Starokrzepice. (DOC0022.doc)

NR II/21/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren sołectwa Dankowice. (DOC0021.doc)

NR II/20/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren miasta Krzepice - Dzielnica Kuków. (DOC0020.doc)

NR II/19/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren miasta Krzepice - Dzielnica Kuźniczka. (DOC0019.doc)

NR II/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, teren miasta Krzepice - Dzielnica Krzepice "Stare Miasto". (DOC0018.doc)

NR II/17/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (DOC0017.doc)

NR II/16/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie dopłaty w 2003 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług. (DOC0016.doc)

NR II/15/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. (DOC0015.doc)

Nr II/14/02 z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy KRZEPICE w 2002r. (DOC0014.doc)

Uchwała Nr II/13/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2003 r. (DOC0013.doc)

NR II/12/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych. (DOC0012.doc)

NR II/11/02 z dnia 12 grudnia 2002r w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003. (DOC0011.doc)

Nr II/10/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów na 2003 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych. (DOC0010.doc)

NR II/9/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. (DOC0009.doc)

NR I/8/02 z dnia 18 listopada 2002 roku. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu,Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. (DOC0008.doc)

NR I/7/02 z dnia 18 listopada 2002 roku. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. (DOC0007.doc)

NR I/6/02 z dnia 18 listopada 2002 roku. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. (DOC0006.doc)

NR I/5/02 z dnia 18 listopada 2002 roku. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. (DOC0005.doc)

NR I/4/02 z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów,Handlu i Usług. (DOC0004.doc)

NR I/3/02 z dnia 18 listopada 2002 roku. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. (DOC0003.doc)

NR I/2/02 z dnia 18 listopada 2002 roku. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. (DOC0002.doc)

Nr I/1/02 z dnia 18 listopada 2002 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. (DOCNR I/1/02 z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.)

 
 
Wersja XML