Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy słupowej stacji transformatorowej S-302 „Zajączki Szarki” wraz z przebudową linii SN i nN”,

Krzepice, 20 grudnia 2019 roku

GKR.6733.007.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096 ze zmianami) z a w i a d a m i a m , że w dniu 18 grudnia 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „budowie słupowej stacji transformatorowej S-302 „Zajączki Szarki” wraz z przebudową linii SN i nN”, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid. 53, 116/1, 222/1, 222/2, 223, 221, 220, 115/5, 116/2, 104/2, 105/2, 109/2, 130/2, 131/2, 132/2, 133/6, 134/2, obręb Szarki, gm. Krzepice.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Wersja XML