Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 14.2019

Obrady rozpoczęto 2019-12-30 o godz. 09:06:32, a zakończono o godz. 12:59:53 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Tomasz Rakowski
 7. Bożena Kozak
 8. Ryszard Wolak
 9. Barbara Pilarz
 10. Mariusz Droś
 11. Mariusz Trawiński
 12. Czesława Dudek
 13. Marian Rutkowski
 14. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (09:06:00)


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (09:08:00)


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r. (09:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (09:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz

Głosowanie nad Uchwałą Nr 14.110.2019 (09:15:00)

Wyniki imienne:


4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok. (09:15:00)

       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem (09:15:00)

       b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (09:28:00)

       c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady, (09:28:00)

Głosowanie autopoprawki Burmistrza Nr 1 dot. zwiększenia w Dz. 710 do kwoty 24.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 700 o tę samą kwotę (09:31:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie Nr 2  dot. zwiększenia planu wydatków w Dz. 756 rozdz. 75616 o 13.000 zł. (prowizja dla ZDKiM - targowisko) poprzez zmniejszenie wydatków w Dz. 900 rozdz. 90015 wydatki bieżące (09:33:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie Nr 3 dot. zwiększenia wydatków w Dz. 750 rozdz. 75022 (Rada Gminy) o 12.000 zł. (wzrost diet dla sołtysów) poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w tym samym Dziale w rozdz. 75023 Urząd Gminy (09:34:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie Nr 4  dot. zwiększenia wydatków w Dz. 900 o 80.000 zł. na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Nila w Krzepicach poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 801 oświata i wychowanie  (09:45:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie wniosków Komisji Nr 1 dot. w Dz. 926 dodać dotację  w wysokości 4.000 zł. do Klubu Florian ze zwiększenia stawek podatku   (09:47:00)

Wyniki imienne:

Wniosek nr 2 dot. wydzielenia w w Dz. 754 150.000 zł. z kwoty 211.000 zł. (wydatki bieżące) na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Starokrzepice (10:00:00)

Wyniki imienne:

Wniosek nr 3 dot. w Dz. 926 dotacja celowa dla UKS Tygrysy z kwoty 10.000 zł. wydzielić kwotę 3.000 zł. na organizację turnieju Grand Prix w tenisie stołowym (10:01:00)

Wyniki imienne:

Wniosek nr 4  dot. przesunięcia kwoty 53200 zł w związku ze zwiększeniem 2 stawek podatku  do Dz. 600 na: 30.000 zł. nakładkę asfaltową na drogę w ul. Młyńskiej w Starokrzepicach, i 23.200 zł. na wykonanie drogi w ul. Reymonta (10:02:00)

Wyniki imienne:

Wniosek nr 5 dot. z Dz. 900 przenieść kwotę 10.000 zł. do Dz. 854 na plac zabaw w Osiedlu Dąbrowa  (10:03:00)

Wyniki imienne:

Wniosek nr 6 dot. z Dz. 600 kwotę 10.000 zł. przenieść do Dz. 900 rozdz. 90015 budowa oświetlenia ul. Towarowej (10:04:00)

Wyniki imienne:

Wniosek nr 7 dot. przeniesienia z Dz. 801 kwoty 35.000 zł.   do Dz. 600 na nakładkę asfaltową w ul. 3 Maja (10:06:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie wnioski Przewodniczącego dot. zmniejszenia o 1%  wynagrodzeń z administracji i pomocy społecznej da to kwotę 35.000 zł. rozdzielić na zadania: 5.000 zł. oświetlenie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach, 5.000 zł. na oświetlenie w ul. Nila, 2.000 zł. dotacja do Klubu kolekcjonera, 23.000 zł. do Dz. 600 budowa drogi w ul. Reymonta w Krzepicach (10:10:00)

Wyniki imienne:

       d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (10:11:00)

Wniosek radnej Kozak dot. aby z Dz. 600 kwotę 220.000 zł. z drogi w ul. Ustronnej przenieść na wymianę wodociągu w Dankowicach od nr 1 do rzeki Pankówki  (10:35:00)

Wyniki imienne:

Wniosek radnego Pilarza dot. składania wniosków na remont i budowę dróg gminnych aby skorzystać ze środków z zewnątrz  (10:40:00)

Wyniki imienne:

Wniosek radnej Pilarz  dot. wydzielenia środków w Dz. 750 z promocji gminy  w wysokości 1.000 zł. na rozgrywki turniejowe piłki nożnej (10:45:00)

Wyniki imienne:

       e. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. (10:47:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.111.2019 (10:47:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028. (10:48:00)

       a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (10:48:00)

Wniosek radnej Kozak dot. wpisania do WPF zadania dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej  w Dankowicach Trzecich oraz budowa Kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych i Dankowicach Drugich (11:24:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 14.112.2019 (11:26:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. (11:26:00)

Wnioski  aby z pkt III p.pkt 1 kwotę 9.000 zł. zmniejszyć o 1.000 zł. z pkt. III p.pkt 3 Taekwon-Do zmniejszyć o 1.000 zł. nagrody za wysokie wyniki w sporcie zmniejszyć o 1.000 zł.  Łącznie 3.00 zł. przeznaczyć do pkt III p.pkt 4 dofinansowanie wycieczek i obozów do Orkiestry Dętej z Krzepic, Starokrzepic i Zajączek Pierwszych. W pkt III p.pkt 3  kwotę 2.000 zł. z sekcji siatkówki przenieść do zadania konkursowe tenis stołowy. Kwotę 3.000 zł. z Turnieju Grand Prix  tenis stołowy przeznaczyć na zadania konkursowe tenis stołowy (11:29:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 14.113.2019 (11:35:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. (11:47:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.114.2019 (11:48:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych (11:48:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.115.2019 (11:54:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez rodziców uczniów, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach oraz mieszkańców Krzepic szczególnie Osiedla Kuźniczka i mieszkańców miejscowości Lutrowskie (11:54:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.116.2019 (11:56:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice (11:56:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.117.2019 (11:58:00)

Wyniki imienne:


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 6.065.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (11:58:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.118.2019 (12:00:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2019/2020 (12:00:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 14.119.2019 (12:03:00)

Wyniki imienne:


13. Sprawozdania, informacje: (12:04:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 listopada do 30 grudnia 2019 roku. (12:04:00)


14. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (12:21:00)


15. Zamknięcie obrad. (12:54:00)


Zakończono sesję (12:59:53)

Wersja XML