Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały - zakończone

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 05.02.2020 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 05.02.2020 r. do 11.02.2020 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gkr@krzepice.pl

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.197.2020 Burmistrza Krzepic z dnia 04 lutego 2020 r.

 

PDFOgłoszenie ws konsultacji projektu uchwały.PDF
PDFZarządzenie ws konsultacji projektu uchwały.PDF
PDFprojekt z dn 04.02.2020r uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały.pdf
 

Wersja XML