Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 05 lutego 2020 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin Krzepice w 2020 r.

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 05.02.2020 r. - 11.02.2020 r.

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia Nr.0050.198.2020 Burmistrza Krzepic z dnia
04 lutego 2020 r.

                                                                                                                                    

PDFProjekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 roku.pdf
PDFOgłoszenie.PDF
PDFProjekt uchwały.PDF
 

PDFProtokół z konsultacji.PDF
 

Wersja XML