Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty 2020 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3960 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.153.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3959 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.152.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3958 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.151.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3957 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.150.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3956 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.149.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3955 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3954 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3953 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.145.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3952 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.142.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3951 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.138.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3950 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.137.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17.178.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3867 Ogłoszony: 11.05.2020 Uchwała nr 17.136.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3866 Ogłoszony: 11.05.2020 Uchwała nr 17.135.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2044 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.131.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2044 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.131.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2043 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.129.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43.340.2014 w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2042 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.127.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2041 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.124.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2040 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.123.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2039 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.122.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.1260 Ogłoszony: 07.02.2020 Uchwała nr 15.120.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku

Wersja XML