Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.


DOCNr 0369 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisjirewizyjnej na 2006 rok.doc

DOCNr 0370 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy udzielonej na zasadach de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krzepice .doc

DOCNr 0371 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie zmiany statutu Gminy Krzepice .doc

DOCNr 0372 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-367-2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w o.doc

DOCNr 0373 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkołach i Przedszkolu prowadzonych .doc

DOCNr 0374 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników ZDKiM w Krzepicach.doc

DOCNr 0375 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w M-G Odoku Pomocy Społecznej w Krzepicach.doc

DOCNr 0376 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie zmiany uchwały XXXV-356-2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązujacego na terenie gminy Krzepice.doc

DOCNr 0377 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice .doc

DOCNr 0378 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0379 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0380 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie zamianynieruchomości .doc

DOCNr 0381 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości..doc

DOCNr 0382 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Krzepice.doc

DOCNr 0383 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2005 rok.doc

DOCNr 0384 zdnia 25 kwietnia 2006 w sprawie zaciąagnięcia pożyczki pomostowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ul. Kazimierza Wlk, Polna, Dzielna, Ogrodowa, Ciasna, Krótka, Przechodnia, Kościuszki, .doc

DOCNr 0385 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie zmianw budżecie gminy Krzepice w 2006 r..doc

DOCNr 0386 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII-371-2006 w sprawie zmiany statutu Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0387 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.doc

DOCNr 0388 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie zasd dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu Miejskiego w Krzepicach.doc

DOCNr 0389 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i ustaleniu zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wbudynku komunalnym, położonym w Dankowicach.doc

DOCNr 0390 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice..doc

DOCNr 0391 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0392 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiąacej własność Gminy Krzepice .doc

 DOCNr 0393 z dnia 24 maja 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2006 r.doc

DOCNr 0394 z dnia 24 maja 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2006 r .doc

DOCNr 0395 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie zmianwbudżecie gminy w2006 r. .doc

DOCNr 0396 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych w Gminie Krzepice.doc

DOCNr 0397 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Praszka dotyczącego zasad finansowania pobytu i kształcenia specjalnego dzieci z terenu Gminy Krzepice w Zespole Placówek Specjalnych w Pras.doc

DOCNr 0398 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego.doc

DOCNr 0399 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie przedłużenia umowy najmu.doc

DOCNr 0400 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzpice.doc

DOCNr 0401 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie nabycia nieruchomości narzecz Gminy Krzepice .doc

DOCNr 0402 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.doc

DOCNr 0403 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.doc

DOCNr 0404 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym .doc

DOCNr 0405 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice .doc

DOCNr 0406 z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0407 z dnia 7 września 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2006 r. .doc

DOCNr 0408 z dnia 7 września 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych w Gminie Krzepice.doc

DOCNr 0409 z dnia 7 września 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przeprowadzenie modernizacji dróg i chodników w gminie Krzepice.doc

DOCNr 0410 z dnia 11 października 2006 w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika .doc

DOCNr 0411 z dnia 11 października 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2006 r.doc

DOCNr 0412 z dnia 11 października 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-363-2006 RM z dnia 30.12.2005 w spr. zatwierdzenia zestawienia przychodówi wydatków gminnego funduszu ochrony śr. i gosp. wodnej na r. 2006.doc

DOCNr 0413 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0414 z dnia 11 października 2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.doc

DOCNr 0415 z dnia 11 października 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.doc

DOCNr 0416 z dnia 11 października 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.doc

 DOCNr 0417 z dnia 26 października 2006 w sprawie zmian wbudżecie gminy Krzepice w 2006 r.doc

DOCNr 0418 z dnia 26 października 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-289-2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0419 z dnia 26 października 2006 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów na 2007 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych.doc

DOCNr 0420 z dnia 26 października 2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.doc

DOCNr 0421 z dnia 26 października 2006 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007.doc

 DOCNr 0001 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie przyjęciaregulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiejw Krzepicach.doc

 DOCNr 0002 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.doc

DOCNr 0003 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.doc

DOCNr 0004 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.doc

DOCNr 0005 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług oraz zakresu jej działania .doc

DOCNr 0006 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz zakresu jej działania.doc

DOCNr 0007 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz zakresu jej działania.doc

DOCNr 0008 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania.doc

DOCNr 0009 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie ustalenia skłądu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania.doc

DOCNr 0010 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej .doc

DOCNr 0011 zdnia 27 listopada 2006 w sprawie zmian wbudżecie gminy Krzepice w 2006 roku..doc

DOCNr 0012 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2006 r..doc

DOCNr 0013 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.doc DOCZałącznikdo uchwały nr 13.doc

DOCNr 0014 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakłądu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej.doc

DOCNr 0015 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie dopłaty w 2007 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.doc

DOCNr 0016 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc DOCZałącznik do uchwały Nr 16.doc

 DOCNr 0017 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 .doc DOCZałacznik Nr 5 do uchwały nr III-17-06.doc DOCZałącznik nr 9 do uchwały nr III-17-06.doc

 DOCNr 0018 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok.doc

DOCNr 0019 zdnia 28 grudnia 2006 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania probelmów alkoholowych na rok 2007.doc  DOCZałącznik douchwały nr III-19-06.doc

DOCNr 0020 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie gminnego progranmu przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 .doc    DOCZałącznik do uchwały nr III-20-06 .doc

 DOCNr 0021 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.doc

DOCNr 0022 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2006 r.doc

DOCNr 0023 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustaleniawynagrodzenia dla inkasentów.doc

DOCNr 0024 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady wykonywania czynności z zakresu pracy wobec Burmistrza Krzepic.doc

DOCNr 0025 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie ustalenia regulaminu określającegoniektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom.doc

DOCNr 0026 zdnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc

DOCNr 0027 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.doc

DOCNr 0028 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie przedłużenia umowy najmu.doc

 

informację wytworzył(a): Rada Miejska w Krzepicach
za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
data wytworzenia: 8 maja 2006 r.
 
 
Wersja XML