Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 16.2020

Obrady rozpoczęto 2020-02-27 o godz. 15:01:19, a zakończono o godz. 17:07:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Mariusz Droś
 8. Damian Pilarz
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:01:00)

Głosowanie Wniosku Burmistrza o wycofanie pkt 18 z porządku obrad  (15:05:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie porządku obrad  po przegłosowanej poprawce (15:05:00)

Wyniki imienne:


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:06:00)


3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Bursztynowej w Krzepicach (15:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.121.2020 (15:12:00)

Wyniki imienne:


4. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (około godz. 16.00) (15:13:00)

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.122.2020 (15:21:00)

Wyniki imienne:

6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16:08:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 16.123.2020 (15:24:00)

Wyniki imienne:

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.124.2020 (15:28:00)

Wyniki imienne:

8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.125.2020 (15:30:00)

Wyniki imienne:

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.126.2020 (15:39:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.127.2020 (15:41:00)

Wyniki imienne:

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność gminy Krzepice (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.128.2020 (15:43:00)

Wyniki imienne:

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 43.340.2014 w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Krzepice (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.129.2020 (15:46:00)

Wyniki imienne:

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:08:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.130.2020 (15:48:00)

Wyniki imienne:

14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezczynności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 roku (16:09:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.131.2020 (15:55:00)

Wyniki imienne:

15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (16:09:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.132.2020 (16:02:00)

Wyniki imienne:

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok (16:09:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.133.2020 (16:19:00)

Wyniki imienne:


17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2020 rok (16:19:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 16.134.2020 (16:20:00)

Wyniki imienne:


18. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie (16:21:00)

Punkt wycofany z porządku obrad.


19. Sprawozdania, informacje: (16:23:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 31 grudnia 2019 roku  do 27 lutego 2020 roku (16:23:00)

   
20. Zamknięcie obrad. (17:07:00)


Zakończono sesję (17:07:36)

Wersja XML