Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.

nowa podstrona, dodana 2007-03-15
 

DOCNr 0029 z dnia 8 lutego 2007 w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika.doc
DOCNr 0030 z dnia lutego 2007 w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach.doc
DOCNr 0031 z dnia 8 lutego 2007 w sprawie zmianw budżecie gminy Krzepice w 2007 roku..doc
DOCNr 0032 z dnia 8 lutego 2007 w sprawie zmiany uchwały nr III-18-06 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok..doc

DOCNr 0033 z dnia 8 lutego 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych w Gminie Krzepice..doc

DOCNr 0034 z dnia 8 lutego 2007 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2007 rok..doc

DOCNr 0035 z dnia 8 lutego 2007w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.doc

DOCNr 0036 z dnia8 lutego 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.doc

DOCNr 0037 z dnia 8 lutego 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice..doc

DOCNr 0038 z dnia 8 lutego 2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2007 rok..doc

DOCNr 0039 z dnia 8 lutego 2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji zdrowia i spraw socjalnych.doc

DOCNr 0040 z dnia 15 marca 2007 w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika.doc

DOCNr 0041 z dnia 15 marca 2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV3407zdnia8 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2007 r..doc

DOCNr 0042 z dnia 15 marca 2007 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2007 rok.doc

DOCNr 0043 z dnia 15 marca 2007 w sprawie przejęcia zadań w zakresie opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Krzepice..doc

DOCNr 0044 z dnia 15 marca 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0045 z dnia 15 marca 2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.doc

DOCNr 0046 z dnia 13 kwietnia 2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego..doc

DOCNr 0047 z dnia 13 kwietnia 2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy orza Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.doc

DOCNr 0048 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2006 rok.doc

DOCNr 0049 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie skargi Pana Ryszarda Międły.doc

DOCNr 0050 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie skargi Pani Bożeny Szyszki.doc

DOCNr 0051 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOK w Krzepicach zarok 2006.doc

DOCNr 0052 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2006.doc

DOCNr 0053 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją dróg Krajowych i Autostrad Oddziałw Katowicach.doc

DOCNr 0054 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku celem dofinansowania budowy chodników w Krzepicach w ul. Kuków i Dąbrowskiego.doc

DOCNr 0055 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Krzepicach Osiedle Kuźniczka etap II zadanie I.doc

DOCNr 0056 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Starokrzepicach etap II zadanie I.doc

DOCNr 0057 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Wierzchołek Śląska.doc

DOCNr 0058 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania..doc

DOCNr 0059 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zmian wbudżecie gminy Krzepice w 2007 r..doc

DOCNr 0060 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.doc

DOCNr 0061 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mig Krzepice.doc

DOCNr 0062 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego gminy Krzepice.doc

DOCNr 0063 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-345-05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0064 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia darowizny rzeczowej dla Policji.doc

DOCNr 0065 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zagrożenia w dostępie do instytucji skarbowo-celnych przez podatników i przedsiębiorców.doc

DOCNr 0066 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennegoi Ochrony Środowiska.doc

 DOCNr 0067 z dnia 4 czerwca 2007 r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników ZDKiM w Krzepicach.doc

DOCNr 0068 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.doc

DOCNr 0069 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2007 r.doc

DOCNr 0070 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX2932005 RM w Krzepicach z anid 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia.doc

DOCNr 0071 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na łwników.doc

DOCNr 0072 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.doc

DOCNr 0073 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody nazbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanąwiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0074 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie zwolnienia z przetargu, ustalenia odszkodowania i zawarcia ugody.doc

DOCNr 0075 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym.doc

DOCNr 0076 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy.doc

DOCNr 0077 z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy.doc

DOCNr 0078 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0079 z dnia 24 lipca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym.doc

DOCNr 0080 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Kłomnice dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.doc

DOCNr 0081 z dnia 24 lipca 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2007 r..doc

 DOCNr 0082 z dnia 18 września 2007 w sprawie skargi Pana Dariusza Marjankowskiego.doc

DOCNr 0083 z dnia 18 września 2007 w sprawie wyboru ławników.doc

DOCNr 0084 z dnia 18 września 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VII-54-07.doc

DOCNr 0085 z dnia 18 września 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2007 r..doc

DOCNr 0086 z dnia 18 września w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-146-2003.doc

DOCNr 0087 z dnia 18 września 2007 w sprawie zmiany uchwały nr III-18-06 w spr. zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gm.fund.ochr. środ.i gosp. wod..doc

DOCNr 0088 z dnia 18 września 2007 w sprawie zmianw budżecie gminy Krzepice w 2007 r..doc

DOCNr 0089 z dnia 18 września 2007 w sprawie przedłużenia umowy najmu Słaboń.doc

DOCNr 0090 z dnia 18 września 2007 w sprawie przedłużenia umowy najmu Dudkowska.doc

DOCNr 0091 z dnia 18 września 2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy Podlewski.doc

DOCNr 0092 z dnia 18 września 2007 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0093 z dnia18 września 2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.doc

DOCNr 0094 z dnia 18 września 2007 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.doc

DOCNr 0095 z dnia 18 września 2007 w sprawie dofinansowania ze środkó GFOŚiGW budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzepice.doc

DOCNr 0096 z dnia 12 listopada 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr I-10-06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjenj.doc

DOCNr 0097 z dnia 12 listopada 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr I-6-06 w sprawie ustalenia składu osobowegop Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz zakresu jej działania.doc

DOCNr 0098 z dnia 12 listopada 2007 wsprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2007 roku..doc

DOCNr 0099 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r., poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych..doc

DOCNr 0100 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy..doc

DOCNr 0101 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008..doc

DOCNr 0102 z dnia 12 listopada 2007 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2008 r..doc

DOCNr 0103 z dnia 12 listopada 2007 w sprawie ustalenie opłaty za zapewnienie opieki dziecka poza godzinami.doc

DOCNr 0104 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie ustalenia zasad nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Krzepice, Zasłużony dla Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0105 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0106 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie nabycia nieruchomości narzecz Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0107 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Sestem elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego -E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego-.doc

DOCNr 0108 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego..doc

DOCNr 0109 z dnia 19 listopada w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.doc

DOCNr 0110 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie zmianw budżecie gminy Krzepice w 2007 r..doc

DOCNr 0111 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych..doc

DOCZałącznik do uchwały nr XIII-111-07 z dnia 5 grudnia 2007 r..doc

DOCNr 0112 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ZDKiM w Krzepicach.doc

DOCNr 0113 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie dopłaty w 2008 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.doc

DOCNr 0114 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc

DOCZałącznik do uchwały nr XIII-114-07 z dnia 5 grudnia 2007.doc
 

DOCNr 0115 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.doc

DOCNr 0116 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0117 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV-332-05 RM z dnia 28.11.2005 r..doc

DOCNr 0118 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów.doc

DOCNr 0119 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie zmiany uchwały nr XII-101-07 RM z dnia 19.11.07 w spr. podatku od środków transportowych.doc

DOCNr 0120 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Krzepice w 2007 r..doc

DOCNr 0121 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.doc_ zalacznik928_

DOCNr 0122 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok..doc

DOCNr 0123 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2008.docDOCZałącznik do uchwały nr XIV-123 z dnia 21 grudnia 2007r..doc

DOCNr 0124 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2008..docDOCZałącznik do uchwały nr XIV-124 z dnia 21 grudnia 2007 r..doc

DOCNr 0125 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika.doc

DOCNr 0126 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice zorganizacjamipozarządowymi oraz podmiotami .....doc

DOCNr 0127 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości..doc

DOCNr 0128 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy..doc

DOCNr 0129 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej PZOZ w RŚ.doc


 

DOCNr 0126 z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice zorganizacjamipozarządowymi oraz podmiotami .....doc


 


 

informację wytworzył(a): Rada Miejska w Krzepicach
za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
data wytworzenia: 15 marca 2007 r.
Wersja XML